top of page
วิธีใช้POCKETALK W

สามารถใช้สองปุ่มในการแปลได้อย่างไร?

1. กดปุ่มใต้ภาษาที่คุณต้องการให้แปลค้างไว้

2. พูดหลังจากได้ยินเสียงสัญญาณ

3. ยกนิ้วขึ้นเพื่อให้เครื่องแสดงผลการแปล

ตัวอย่าง:

กดปุ่มสีเหลืองค้างไว้: แปลจากภาษาญี่ปุ่น --> ภาษาอังกฤษ

กดปุ่มสีส้มค้างไว้: แปลจากภาษาอังกฤษ --> ภาษาญี่ปุ่น

Annotation 2020-04-07 085953.png
How do I use those two buttons to translate?

สามารถเปลี่ยนภาษาได้อย่างไร?

1. แตะภาษาใดภาษาหนึ่งบนหน้าจอหลัก

Annotation 2020-04-07 090058.png

เลือกภาษาโดยใช้ ① รายการภาษา ② ธง ③ เสียง

① รายการภาษา

หมายเหตุ: อีกวิธีหนึ่งในการเลือกภาษาคือ แตะไอคอนนาฬิกาในวงกลมสีเหลือง ภาษาที่คุณใช้ในการแปลก่อนหน้านี้จะแสดงออกมา

Screen Shot 2563-04-07 at 13.26.33.png

② ธง

แตะไอคอนธงในวงกลมสีเหลืองและเลือกจากรายการธงชาติ

Screen Shot 2563-04-07 at 09.44.43.png
Screen Shot 2563-04-07 at 14.57.53.png

③ เสียง

1. แตะไอคอนไมโครโฟนในวงกลมสีเหลือง (มุมล่างขวา)

2. กดปุ่มค้างไว้และพูดภาษาที่คุณต้องการค้นหา

3. ปล่อยปุ่ม เครื่องจะเลือกภาษาที่คุณพูดโดยอัตโนมัติ

※ พูดด้วยภาษาที่คุณตั้งไว้ในภาษาที่ใช้งาน

Screen Shot 2563-04-07 at 15.08.29.png
how do i change the language?

สามารถปรับระดับเสียงได้อย่างไร?

1. แตะ [เมนู] ในวงกลมสีเหลืองที่มุมบนซ้ายของหน้าจอหลัก

2. ปรับระดับเสียงโดยเลื่อนจุดสีขาวในวงกลมสีเหลือง

Screen Shot 2563-04-08 at 09.12.51.png
Screen Shot 2563-04-07 at 10.34.46.png
how do i adjust the volume?

สามารถเปลี่ยนเป็นโหมด Wi-Fi ได้อย่างไร?

1. แตะ [เมนู] ที่มุมบนซ้ายของหน้าจอหลัก

Screen Shot 2563-04-08 at 09.12.51.png

2. แตะไอคอน Wi-Fi ในวงกลมสีเหลือง

3. เปิด Wi-Fi

4. เลือก Wi-Fi ที่ต้องการเชื่อมต่อ

5. ใส่รหัสผ่านถ้าจำเป็น แล้วแตะ [เชื่อมต่อ]

Screen Shot 2563-04-07 at 10.40.15.png
Screen Shot 2563-04-07 at 15.23.50.png

สามารถเชื่อมต่อกับลำโพง Bluetooth หรือหูฟังได้อย่างไร?

1. แตะ [เมนู] ในวงกลมสีเหลืองที่มุมบนซ้ายของหน้าจอหลัก

Screen Shot 2563-04-08 at 09.12.51.png

2. แตะไอคอน [Bluetooth] ในวงกลมสีเหลือง

3. เปิด Bluetooth

4. เลือกอุปกรณ์ของคุณจาก [รายการอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้]

5. หากอุปกรณ์ของคุณเชื่อมต่อกับ Pocketalk แล้ว จะปรากฏขึ้นใน [รายการอุปกรณ์ที่มีการจับคู่]

Screen Shot 2563-04-07 at 10.53.58.png
Screen Shot 2563-04-07 at 15.33.52.png
how do i switch to wi-fi mode?
connect to bluetooth

สามารถแสดงหน้าจอล็อกได้อย่างไร?

1. แตะ [แถบเมนู] ในวงกลมสีเหลืองที่มุมบนซ้ายของหน้าจอหลัก

Screen Shot 2563-04-08 at 09.12.51.png

2. เลื่อนลงและเลือก [หน้าจอล็อก]

3. เปิด [แสดงหน้าจอล็อก]

4. เปิด [แสดงประวัติข้อมูลนาฬิกา] เพื่อแสดงเวลาและสถานที่ที่คุณเดินทางไปก่อนหน้านี้

Screen Shot 2563-04-07 at 15.59.11.png
Screen Shot 2563-04-07 at 16.08.27.png
Display lockscreen

สามารถค้นหาประวัติการแปลได้อย่างไร?

ประวัติการแปลจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติและแสดงบนหน้าจอหลัก เลื่อนลงและดูประวัติการแปลของคุณบนหน้าจอหลัก

 

แตะวลีที่คุณต้องการใช้งานและฟังซ้ำเมื่อใดก็ได้

Screen Shot 2563-04-07 at 16.39.54.png
Find translation history

สามารถเพิ่มวลีเป็น [รายการโปรด] ได้อย่างไร?

วิธีบันทึกการแปลเป็น [รายการโปรด]:

1. กดวลีที่คุณต้องการบันทึกเป็น [รายการโปรด] บนหน้าจอหลักค้างไว้

2. เลือก [เพิ่มในรายการโปรด]

หมายเหตุ: คุณยังสามารถเลือกที่จะลบจากกล่องตัวเลือกป็อปอัปได้อีกด้วย

Screen Shot 2563-04-07 at 17.01.10.png

วิธีแสดงการแปล [รายการโปรด]:

1. แตะ ★ ที่มุมบนขวาบนหน้าจอหลักและการแปลที่บันทึกไว้เป็น [รายการโปรด]จะปรากฏขึ้น

(หมายเหตุ: เมื่อแตะ ★ ดาวจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ซึ่งหมายความว่าหน้าจอกำลังแสดงการแปล [รายการโปรด])

2. แตะ ★ เพื่อกลับไปยังหน้าจอหลัก

Screen Shot 2563-04-07 at 16.57.00.png
Adding prases as Favorite

การตั้งเวลาโหมดสลีปคืออะไร? ทำงานอย่างไร?

ใน [ตั้งเวลาโหมดสลีป] คุณสามารถเลือกเวลาเพื่อให้อุปกรณ์เข้าสู่โหมดสลีปเมื่อไม่ได้ใช้งาน ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเลือก 15 วินาทีใน [ตั้งเวลาโหมดสลีป] อุปกรณ์ของคุณจะปิดหลังจากไม่ได้ใช้งานเป็นเวลา 15 วินาที

 

หมายเหตุ: สามารถประหยัดแบตเตอรี่ Pocketalk ได้ด้วยการตั้งเวลาโหมดสลีป

Sleep settings

Pocketalk W รองรับภาษาที่ใช้งานกี่ภาษาและสามารถเปลี่ยนได้อย่างไร?

Pocketalk W รองรับภาษาที่ใช้งาน 8 ภาษา:

・English     ・Japanese     ・Chinese     ・Korean 

・German     ・Spanish     ・Italian     ・French

 

1. แตะ [เมนู] ในวงกลมสีเหลืองที่มุมบนซ้ายของหน้าจอหลัก

2. เลื่อนและเลือก [ภาษาที่ใช้งาน]

Screen Shot 2563-04-08 at 09.12.51.png
System language for W

สามารถเปลี่ยนระดับความสว่างได้อย่างไร?

1. แตะ [เมนู] ในวงกลมสีเหลืองที่มุมบนซ้ายของหน้าจอหลัก

2. เลื่อนและแตะ[ปรับความสว่าง]

3. แตะจุดสีเขียวในวงกลมสีเหลือง (เลื่อนไปทางซ้ายเพื่อลดระดับและเลื่อนไปทางขวาเพื่อเพิ่มระดับ)

Screen Shot 2563-04-08 at 09.12.51.png
Screen Shot 2563-04-07 at 17.27.51.png
Change brigtness level

สามารถเปลี่ยนเป็นโหมดประเทศจีนได้อย่างไร?

1. แตะ [แถบเมนู] ในวงกลมสีเหลืองที่มุมบนซ้ายของหน้าจอหลัก

2. เลื่อนและแตะ [ปรับความสว่าง]

3. แตะ [แถบเมนู] ในวงกลมสีเหลืองที่มุมบนซ้ายของหน้าจอหลัก

 

หมายเหตุ: โปรดเปลี่ยนกลับไปเป็น [โกลบอล] เมื่อคุณออกจากประเทศจีน โปรดเปลี่ยนกลับไปเป็น [โกลบอล]

เมื่อคุณออกจากประเทศจีน

Screen Shot 2563-04-08 at 09.12.51.png
Screen Shot 2563-04-08 at 09.50.25.png
Switch to china mode

สามารถรีเซ็ตได้อย่างไร?

ฟีเจอร์รีเซ็ตจะดำเนินการดังต่อไปนี้:

・ลบรายการโปรดทั้งหมด

・ลบประวัติการแปลทั้งหมด

・คืนค่า Pocketalk กลับไปเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

 

หมายเหตุ: การอัปเดตซอฟต์แวร์จะไม่เปลี่ยนกลับไปเป็นเวอร์ชันก่อนหน้าแม้ว่าเครื่องจะคืนค่าเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงานแล้วก็ตาม

 

1. แตะ [เมนู] ในวงกลมสีเหลืองที่มุมบนซ้ายของหน้าจอหลัก

2. เลื่อนและเลือก [รีเซ็ต]

3. เลือกฟีเจอร์ที่ต้องการใช้งานและแตะ [ลบ]

Screen Shot 2563-04-08 at 09.12.51.png
How to reset

สามารถลงทะเบียนศูนย์ Pocketalk ได้อย่างไร?

1. แตะ [เมนู] ในวงกลมสีเหลืองที่มุมบนซ้ายของหน้าจอหลัก

2. เลื่อนและเลือก [ศูนย์ Pocketalk]

3. สแกน QR code ที่ปรากฏบนหน้าจอหรือพิมพ์ URL บนสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปของคุณ

หมายเหตุ: หากคุณพิมพ์ URL จะต้องกรอกหมายเลขยืนยันตัวตนที่ปรากฏใต้ URL บนหน้าจอ Pocketalk ด้วยตนเอง (หมายเลขนี้จะกรอกให้โดยอัตโนมัติหากคุณสแกน QR code)

Screen Shot 2020-04-08 at 11.07.18 AM.pn

4. เลือก [ถัดไป] และ [ฉันยังไม่มีบัญชีผู้ใช้งานของศูนย์ Pocketalk]

Screen Shot 2020-04-08 at 11.11.41 AM.pn

5. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน จากนั้นคลิก [ลงทะเบียน]

หมายเหตุ: ประวัติการแปลทั้งหมดจะบันทึกลงในศูนย์ Pocketalk โดยอัตโนมัติก็ต่อเมื่อคุณลงทะเบียนแล้วเท่านั้น 

Screen Shot 2020-04-08 at 11.14.18 AM.pn
register for pocketalk center
bottom of page