top of page
วิธีใช้
Pocketalk W
สามารถใช้สองปุ่มในการแปลได้อย่างไร?
สามารถเปลี่ยนภาษาได้อย่างไร?
สามารถปรับระดับเสียงได้อย่างไร?
สามารถเปลี่ยนเป็นโหมด Wi-Fi ได้อย่างไร?
สามารถเชื่อมต่อกับลำโพง Bluetooth หรือหูฟังได้อย่างไร?
สามารถแสดงหน้าจอล็อกได้อย่างไร?
สามารถค้นหาประวัติการแปลได้อย่างไร?
สามารถเพิ่มวลีเป็น [รายการโปรด] ได้อย่างไร?
การตั้งเวลาโหมดสลีปคืออะไร?
Pocketalk W รองรับภาษาที่ใช้งานกี่ภาษาและสามารถเปลี่ยนได้อย่างไร?
สามารถเปลี่ยนระดับความสว่างได้อย่างไร?
สามารถเปลี่ยนเป็นโหมดประเทศจีนได้อย่างไร?
สามารถรีเซ็ตได้อย่างไร?
สามารถลงทะเบียนศูนย์ Pocketalk ได้อย่างไร?
Pocketalk S
สามารถแปลได้อย่างไร?
สามารถเปลี่ยนภาษาได้อย่างไร?
สามารถปรับระดับเสียงได้อย่างไร?
สามารถเปลี่ยนเป็นโหมด Wi-Fi ได้อย่างไร?
สามารถเชื่อมต่อกับลำโพง Bluetooth หรือหูฟังได้อย่างไร?
สามารถแสดงหน้าจอล็อกได้อย่างไร?
สามารถค้นหาประวัติการแปลได้อย่างไร?
สามารถเพิ่มวลีเป็น [รายการโปรด] ได้อย่างไร?
การตั้งเวลาโหมดสลีปคืออะไร ทำงานได้อย่างไร?
Pocketalk S รองรับภาษาที่ใช้งานกี่ภาษาและสามารถเปลี่ยนได้อย่างไร?
สามารถเปลี่ยนระดับความสว่างได้อย่างไร?
สามารถเปลี่ยนเป็นโหมดประเทศจีนได้อย่างไร?
สามารถตั้งค่าได้อย่างไร?
สามารถลงทะเบียนศูนย์ Pocketalk ได้อย่างไร?
วิธีใช้กล้องแปลภาษา
Camera How To
วิธีใช้หน่วยแปลง
วิธีใช้โรลเพลย์
AI Lesson How To
bottom of page