top of page

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์

  • ผู้ใช้บริการรับรองว่าข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ที่ผู้ใช้บริการได้กรอกเพื่อใช้บริการ Pocketalk-th.com นี้เป็นข้อมูลของผู้ใช้บริการเองทั้งสิ้น และถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ

  • การทำรายการสั่งซื้อสินค้า/บริการใดๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการกระทำโดยตัวผู้ใช้บริการเอง หรือผู้ที่ผู้ใช้บริการอนุญาต รวมถึงผู้ที่แอบอ้างลงทะเบียนสมัครใช้บริการโดยมิได้รับอนุญาตจากผู้ใช้บริการ ไม่ว่าด้วยความตั้งใจหรือความประมาทเลินเล่อ ให้ถือว่าการทำธุรกรรมรายการดังกล่าวถูกต้องสมบูรณ์มีผลผูกพันผู้ใช้บริการ หากมีความเสียหายเกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใด ผู้ใช้บริการในฐานะเจ้าของข้อมูลดังกล่าว ยินยอมรับผิดชอบในการทำรายการสั่งซื้อสินค้า/บริการ หรือการทำธุรกรรมรายการใดๆ เสมือนเป็นผู้กระทำการด้วยตนเองทุกประการ

  • ผู้ใช้บริการยอมรับว่าบันทึก หลักฐาน หรือเอกสารใดๆ ที่บริษัทได้จัดทำและ/หรือบันทึกไว้ในระบบจัดเก็บข้อมูล เกี่ยวกับการทำรายการสั่งซื้อสินค้า/บริการ หรือการทำธุรกรรมรายการต่างๆ ผ่านบริการ Pocketalk-th.com นั้นมีความถูกต้อง

  • ผู้ใช้บริการยินยอมให้บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อประโยชน์ในการให้บริการ และปรับปรุงการให้บริการ Pocketalk-th.com และเพื่อส่งหรือเผยแพร่ ข่าวสาร สิทธิประโยชน์ต่างๆ รวมทั้งแจ้งข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับสินค้า บริการ โปรโมชั่น และข้อเสนออื่นๆ ได้

  • บริษัทไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นจากระบบการติดต่อสื่อสาร ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบไฟฟ้าขัดข้องเป็นเหตุให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้บริการ Pocketalk-th.com ได้

  • บริการ Pocketalk-th.com เป็นเพียงช่องทางเชื่อมต่อไปยัง เว็บไซต์ของธนาคาร หรือบัตรเครดิต เพื่ออำนวยความสะดวกในการชำระค่าสินค้า/บริการตามคำสั่งของผู้ใช้บริการเท่านั้น การหักเงินหรือเรียกเก็บเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารหรือ บัญชีบัตรเครดิตใดๆ เป็นข้อตกลงระหว่างเจ้าของบัญชีเงินฝากหรือเจ้าของบัตรเครดิตกับธนาคารหรือ บัตรเครดิตนั้นๆ เอง

  • ผู้ใช้บริการตกลงจะไม่ใช้เว็บไซต์นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าอื่นๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ ที่เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย และ/หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนผ่านเว็บไซด์นี้ รวมถึงการไม่ส่งหรือเผยแพร่โปรแกรมไวรัส หรือโปรแกรมอื่นใดที่ออกแบบมาเพื่อขัดขวาง ทำลาย หรือทำให้เสียหาย ซึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โทรคมนาคม และ/หรืออุปกรณ์อื่นๆ

  • ผู้ใช้บริการเข้าใจและรับทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่กรอกในการทำธุรกรรม รายการ บริการต่างๆ บนบริการ Pocketalk-th.com นี้ จะถูกส่งผ่านทางอินเตอร์เน็ตซึ่งเป็นเครือข่ายสาธารณะ โดยบริษัทจะใช้ความพยายาม ความระมัดระวังในการกำหนดมาตรการมิให้บุคคลภายนอกเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลดัง กล่าวได้

  • กรณีที่ผู้ใช้บริการทราบว่ามีผู้อื่นใช้หรือนำข้อมูลส่วนตัว โดยผู้ใช้บริการมิได้ให้ความยินยอมไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม ผู้ใช้บริการต้องแจ้งให้บริษัททราบทันที เพื่อบริษัทจะได้ยกเลิกการทำรายการสั่งซื้อสินค้า/บริการ หรือการธุรกรรมรายการใดๆที่เกิดขึ้นจากการ

       กระทำดังกล่าว โดยสามารถแจ้งผ่านเว็บไซด์ได้ทันที

bottom of page