top of page

การรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไข

Crestec ให้การรับประกันสินค้าแก่ผู้ซื้อคนแรกในกรณีที่เกิดข้อบกพร่องเกี่ยวกับวัสดุและคุณภาพการผลิตเมื่อใช้งานตามคำแนะนำที่เผยแพร่โดย Pocketalk ซึ่งมีระยะเวลาการรับประกัน 1 ปีนับจากวันที่สั่งซื้อสินค้าเริ่มแรก การรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขนี้มีผลเฉพาะกับผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายโดย Crestec หรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น หากเกิดข้อบกพร่องอันเป็นผลมาจากการผลิต และลูกค้าส่งคำร้องขอเปลี่ยนสินค้าภายในระยะเวลาการรับประกัน (1 ปี) Crestec จะดำเนินการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ อาจมีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งและการจัดการ ผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนใหม่จะได้รับการรับประกันเท่ากับช่วงระยะเวลาการรับประกันเดิมที่เหลืออยู่ หรือ 30 วัน ขึ้นอยู่กับว่าระยะเวลาใดยาวนานกว่า

ข้อยกเว้นและข้อจำกัด
  • Crestec ไม่รับประกันว่าการทำงานของผลิตภัณฑ์จะไม่ขัดข้องหรือปราศจากข้อผิดพลาด

  • การรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขนี้จะใช้ได้เฉพาะกับผลิตภัณฑ์ซึ่งทำการสั่งซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายหรือช่องทางการจัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต และผลิตโดยหรือสำหรับ Sourcenext ซึ่งสามารถระบุได้โดยโลโก้ ชื่อทางการค้า หรือเครื่องหมายการค้า Sourcenext ที่ได้รับอนุญาตซึ่งติดอยู่บนผลิตภัณฑ์ (ตัวอย่างเช่น เครื่องหมาย POCKETALK ที่ได้รับอนุญาต) การรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขนี้จะใช้ได้เฉพาะกับผลิตภัณฑ์ซึ่งทำการสั่งซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายหรือช่องทางการจัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต และผลิตโดยหรือสำหรับ Sourcenext ซึ่งสามารถระบุได้โดยโลโก้ ชื่อทางการค้า หรือเครื่องหมายการค้า Sourcenext ที่ได้รับอนุญาตซึ่งติดอยู่บนผลิตภัณฑ์ (ตัวอย่างเช่น เครื่องหมาย POCKETALK ที่ได้รับอนุญาต)

  • โดยไม่กระทบเงื่อนไขที่ได้กล่าวมาข้างต้น การรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขนี้จะไม่มีผลกับ (1) ผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่เชื่อว่าถูกขโมยมา (2) วัสดุสิ้นเปลือง (เช่น แบตเตอรี่) (3) ซอฟต์แวร์ที่บรรจุหรือขายมาพร้อมกับหรือฝังอยู่ในผลิตภัณฑ์ หรือ (4) อุปกรณ์เสริม Pocketalk ที่นอกเหนือจากอุปกรณ์เสริมที่ให้มาด้วย (5) ความเสียหายที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ เช่น การใช้แรงดันไฟฟ้าหรือแหล่งจ่ายไฟที่ไม่เหมาะสม (6) ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ การใช้ในทางที่ผิด ไฟ การสัมผัสของเหลว หรือสาเหตุภายนอกอื่นๆ

  • การรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขนี้จะไม่มีผลกับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการซ่อม ดัดแปลง ปรับแต่งใหม่ หรือแก้ไขโดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก Crestec และไม่มีผลกับความเสียหายของพื้นผิว เช่น รอยขูดขีดและรอยร้าว

การรับบริการ
① โปรดติดต่อเราเพื่อขอแบบฟอร์มการเคลม และกรอกข้อมูลให้ครบหลังจากได้รับแบบฟอร์มแล้ว
② คุณต้องแนบแบบฟอร์มการเคลมไปพร้อมกับผลิตภัณฑ์ โดยใช้บรรจุภัณฑ์เดิมหรือบรรจุภัณฑ์ใหม่ที่สามารถปกป้องผลิตภัณฑ์ได้อย่างเท่าเทียมกัน และส่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมายังที่อยู่ที่ระบุด้านล่าง 

23/26-27 อาคารสรชัย ชั้น14 ถ.สุขุมวิท63 แขวงคลองตันเหนือ 

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

③ เมื่อได้รับผลิตภัณฑ์ที่เสียหายของคุณแล้ว เราจะดำเนินการเปลี่ยนและจัดส่งผลิตภัณฑ์ใหม่ให้
bottom of page